Članak 1.

Zajednica sportskih udruga grada Velike Gorice poziva prijavitelje koji su programski usmjereni na rad u području sporta da se prijave na Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje dodatnih programa od značaja za Grad Veliku Goricu u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Članak 2.

Prijavitelji u skladu s ovim Javnim pozivom mogu prijaviti samo jedan program od značaja za Grad Veliku Goricu. Pravo podnošenja programa na Javni poziv imaju sve sportske udruge koje su registrirane i provode sportske programe na područje Grada Velike Gorice  (dalje u tekstu: predlagatelji programa).

Članak 3.

Pravo na podnošenje prijave na Javni poziv imaju udruge koje udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

 • dostavile su sve obavezne obrasce i priloge propisane u Javnom pozivu;
 • provode program značajan za Grad Veliku Goricu;
 • upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (neprofitna udruga) i upisane u Registar neprofitnih organizacija (RNO);
 • u skladu sa statutom imaju glavnu djelatnost sport ili aktivno provode projekte na području sporta te promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • da nemaju dugovanja prema Zajednici sportskih udruga Grada Velike Gorice;
 • da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu;
 • da imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge, izvješće s godišnje skupštine ili drugi prikladan način);
 • da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela. 

Pravo prijave na Javni poziv nemaju:

 • ogranci, podružnice i slični ustrojstveni oblici udruga, koji nemaju pravnu osobnost; 
 • udruge koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske;
 • udruge koje primarno ne obavljaju djelatnost iz područja sporta te aktivno ne provode projekte na području sporta;
 • projekti koji se financiraju prema posebnim propisima (npr. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu);
 • projekti usmjereni isključivo na pokrivanje troškova redovnog poslovanja.

Prijava podnesena od udruga i drugih neprofitnih organizacija iz stavka 2. ovog članka  ocijeniti će se nedopuštenom.

Članak 4.

Javni poziv je otvoren od dana objave od 01. lipnja do 15. prosinca 2022. godine, odnosno do utroška sredstava namijenjenih u ovu svrhu.

Za financiranje programa Javnog poziva raspoloživ je iznos od 350.000,00 kn (tristopedesettisućakuna).

Članak 5.

Potpore se dodjeljuju prema kriterijima kako slijedi:

 • prijavljeni program/projekt doprinosi sportu Grada Velike Gorice;
 • ciljevi programa/projekta su jasno definirani i realno dostižni;
 • prijavitelj programa/projekta je izvršio ugovorne obveze prema Zajednici sportskih udruga grada Velike Gorice iz prethodnih godina;
 • troškovi programa/projekta su usklađeni s planiranim aktivnostima;
 • troškovi programa/projekta su realni u odnosu na rezultate i vrijeme trajanja;
 • dosadašnji postignuti rezultati u radu prijavitelja programa/projekta;
 • prijavitelj i partner(i) imaju dovoljno iskustva i kapaciteta za provođenje programa/projekta;
 • broj sudionika u prijavljenom programu/projektu
 • vjerojatnost da se korist od prijavljenog programa/projekta nastavi nakon isteka financijske potpore.

Članak 6.

Podnositelj prijave dostavlja sljedeću obveznu dokumentaciju prijavom na Javni poziv:

 1. Ispunjen prijavni obrazac (tiskani dokument, potpisan i ovjeren);
 2. Presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, presliku Obavijesti o upisu u registar sportskih djelatnosti, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje – odnosi se samo na udruge koje nisu članice Zajednice sportskih udruga Grada Velike Gorice;
 3. Kopiju zapisnika s posljednje redovne godišnje Skupštine udruge;
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv prijavitelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana predaje prijave; 
 5. Potvrda o stanju poreznog duga – ne starija od 30 dana od dana predaje prijave.

Prijavni obrazac prijavitelj je dužan dostaviti u izvorniku.  

Obaveznu dokumentaciju od točke 3. na dalje prijavitelj dostavlja u tiskanom obliku kao prilog (kopija originalnih dokumenata) prijavnom obrascu, a Zajednica sportskih udruga može tražiti uvid u originalnu dokumentaciju, što joj je prijavitelj dužan omogućiti.

Ukoliko prijavitelj ne omogući uvid, smatrat će se da je dokumentacija nepotpuna.

Ukoliko prijavitelj propusti dostaviti podatak, dokument ili informaciju koja je dostupna putem javnih evidencija, neće se smatrati da prijavitelj nije zadovoljio formalnim uvjetima Javnog poziva. 

Članak 7.

Popunjenu prijavnicu u tiskanom obliku potrebno je potvrditi potpisom i pečatom i sa svim obveznim prilozima dostaviti preporučenom poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu:

Zajednica sportskih udruga Grada Velike Gorice

Gajeva 25, 10 410 Velika Gorica

s naznakom: „Javni poziv – NE OTVARAJ“.

Obrazac prijavnice dostupan je na službenoj web stranici Zajednice sportskih udruga grada Velike Gorice www.zsugvg.hr .

Članak 8 .

Povjerenstvo će razmatrati samo one programe koji su pravodobno prijavljeni te koji  u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Postupak zaprimanja, dokumentacije, dan otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena  prijava, dostava dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava te postupanje sa dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Članak 9. Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na e-mail: info@zsugvg.hr  ili darko.blazincic@zsugvg.hr ili broj telefona + 385 1 6256 280.