JAVNI POZIV 

Udrugama za dodjelu financijskih potpora

Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za programe/projekte u sportu za 2020. godinu

I.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora udrugama s područja Grada Velike Gorice za programe u sportu za 2020. godinu.

II.

Za financiranje programa u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 350.000,00 kn (tristotinepedesettisućakuna).

III.

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice                            

IV.

Natječajna dokumentacija za ovaj Poziv dostavlja se u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj

strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili

dostavom u tajništvo Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„Prijedlog programa/projekata u sportu za 2020. godinu“ – NE OTVARATI

Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice www.zsugvg.hr  na adresu:

Zajednica športskih udruga Grada Velike Gorice

Rakarska ulica 19

10 410 Velika Gorica

V.

Povjerenstvo će razmatrati samo one programe koji su pravodobno prijavljeni te koji zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

VI.

Pojedina sportska udruga ima pravo na sufinanciranje samo jednog programa udruge tijekom 2020. godine.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: davor.stuban@zsugvg.hr